Disclaimer

De informatie op orsted.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Noch Ørsted A/S (Ørsted) noch aan haar gelieerde partijen kunnen instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Ørsted en aan haar gelieerde partijen kunnen onder geen omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van daden waarbij gebruik gemaakt wordt van of vertrouwd wordt op de informatie, producten of diensten benoemd op deze website.

Bepaalde verklaringen op deze website weerspiegelen de mening van het management van Ørsted en zowel de veronderstellingen van het management als de informatie waarover het management beschikt. Deze verklaringen kunnen toekomstgericht zijn. Zulke op de toekomst gerichte verklaringen kunnen voorziene en onvoorziene risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren bevatten met als gevolg dat feitelijke resultaten significant afwijken van de toekomstige resultaten geuit of geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte verklaringen. 

Diegenen die gebruik willen maken van producten of diensten van Ørsted moeten alle instructies behorende bij het product of de dienst lezen en volgen. De gebruiker moet zich houden aan geldende wetten, regels en voorschriften die behoren bij het product of de dienst. 

Op deze disclaimer en de inhoud van deze website is uitsluitend Deens recht van toepassing, behalve in zoverre het internationaal privaatrecht betreft. Enig conflict over of voortkomend uit deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de Deense rechter.